​​​​

​​Tiểu sử 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

tại Cộng hòa Bolivariana Venezuela

Ảnh Đại sứ.jpg

ĐẠI SỨ VŨ TRUNG MỸ

TÓM TẮT TIỂU SỬ

THÔNG TIN CÁ NHÂN​

  • Họ và tên:VŨ TRUNG MỸ
  • Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1974
  • Quê quán: Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên; có vợ và ba con.​

HỌC VẤN

  • Cử nhân ngoại ngữ, Trường Đại học tổng hợp La Habana, Cuba, 2001.
  • Thạc sỹ khoa học chính trị, Trường Đại học tổng hợp La Habana, Cuba, 2012.
  • Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2016.

NGOẠI NGỮ

Tiếng Tây Ban Nha, Anh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

07/2001 - 05/2003: Công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba.

03/2004 - 08/2008: Chuyên viên, Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ La-tinh, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

09/2008 - 10/2012: Bí thư thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba.

11/2012 - 12/2014: Chuyên viên, Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ La-tinh, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

01/2015 - 10/2016: Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ La-tinh, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

10/2016 - 02/2022: Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ La-tinh, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

03/2022 - 03/2023: Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

04/2023 – nay: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-xu-ê-la, kiêm nhiệm Cộng hòa Cô-lôm-bi-a, Liên bang Grê-na-đa, Cộng hòa Ba-ba-đốt, Liên bang Xan Vi-xên-tê và Grê-na-đin, Cộng hòa Tri-ni-đát và Tô-ba-gô.

KHEN THƯỞNG

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đối ngoại Đảng.

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam.​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​